Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

12:30
spontaneousrecovery
12:29
3716 d03a 420
Reposted fromrisky risky viabeautifuldreamer beautifuldreamer
spontaneousrecovery
12:28
if you can make me physically smile when talking to me online then you are fantastic
spontaneousrecovery
12:28
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromssozs ssozs viabeautifuldreamer beautifuldreamer
spontaneousrecovery
12:27
8587 2fa1 420
spontaneousrecovery
12:02
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viabeautifuldreamer beautifuldreamer
spontaneousrecovery
12:02
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
spontaneousrecovery
12:00
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
spontaneousrecovery
11:53
And I’m thinking about your lips
But we’re too damn sober
For mistakes like this
— Prelow - Mistakes Like This
spontaneousrecovery
11:53
spontaneousrecovery
11:49
7550 9780 420
Reposted frommisza misza viabeautifuldreamer beautifuldreamer
spontaneousrecovery
11:48
Reposted frombluuu bluuu viabeautifuldreamer beautifuldreamer

June 26 2015

spontaneousrecovery
13:25
5034 01d0 420
Hel, Poland
spontaneousrecovery
13:20
5011 c6ba 420
Bielsko-Biała, Poland
spontaneousrecovery
13:17
4993 7f33 420
spontaneousrecovery
13:16
4987 dd2e 420
Montenegro

June 20 2015

spontaneousrecovery
17:54
4119 43fc 420
Reposted frommisza misza viabeautifuldreamer beautifuldreamer
spontaneousrecovery
17:48
8681 a741 420
spontaneousrecovery
17:48
spontaneousrecovery
17:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl